tong hop bai viet day va hoc tieng hoa du moi cap do

LOOK UP EN-CN | CN - EN

FeedCount

Vietnamese only
Share All World
Read more: http://www.shareallworld.info/2011/10/nivo-slider-tuyet-dep-cho-blogger.html#ixzz1pM4kwNmD Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Oxford Picture Dictionary: English/Chinese Mandarin Chinese Picture Dictionary (Kids Picture Dictionary)
free counters

Popular Posts

Tuesday, December 21, 2010

Thú vị những chữ có 3 bộ giống nhau

Tạm đặt tựa như vậy vì chưa biết gọi sao cho dễ hình dung, mời các bạn xem qua danh sách này, bạn biết bao nhiêu trong số đó nhé:

鑫 三金 xīn 兴旺
森 三木 sēn 多木
淼 三水 miǎo 水大 渺
焱 三火 yán 火焰 炎
垚 三土 yáo 山高 尧
壵 三士 zhuàng 壮 壮
众 三人 zhòng 多人 眾
品 三口 pǐn 众多
瞐 三目 mò 美目
聶 三耳 niè 附耳小语 聂
舙 三舌 huà 说是非 话
掱 三手 pá 扒手 扒
惢 三心 suǒ 疑虑
譶 三言 tà 说话快
孨 三子 zhuǎn 懦弱
姦 三女 jiān 奸邪 奸
劦 三力 xié 合力 协
刕 三刀 lí 姓氏
尛 三小 mó 细小 麽
叒 三又 ruò 若 若
歮 三止 sè 涩 涩
晶 三日 jīng 晴朗
晿 三日 chēng 人名用字
靐 三雷 bìng 雷声
芔 三屮 huì 草总称 卉
轟 三车 hōng 群车行驶 轰
磊 三石 lěi 多石
畾 三田 léi 田间土 垒
厽 三厶 lěi 垒土为墙
馫 三香 xīn 芳香
飍 三风 xiū 惊跑
灥 三泉 xún 多泉
厵 三原 yuán 水源
犇 三牛 bēn 急走 奔
羴 三羊 shān 群羊 膻
驫 三马 piāo 众马奔腾 骉
猋 三犬 biāo 狗奔 飙
麤 三鹿 cū 粗 粗
鱻 三鱼 xiān 鲜 鲜
蟲 三虫 chóng 虫 虫
毳 三毛 cuì 兽毛
贔 三贝 bì 龙子赑屃 赑
雥 三隹 zá 群鸟
雦 三隹 chóu 群鸟在木 集
龘 三龙 dá 龙飞腾 龖
嚞 三吉 zhé 有智慧 哲
皛 三白 xiǎo 皎洁
矗 三直 chù 直立
飝 三飞 fēi 飞 飞
Tags : ,